Regulamin "Kina Samochodowego"

REGULAMIN WYDARZENIA

„Kino Samochodowe”

27.06.2020 r.

ul. Szkolna (plac za szkołą) w Siedlisku

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie imprezy „Kino Samochodowe”, zwanej dalej „Wydarzeniem”, odbywającej się w dniu 27.06.2020 r. na terenie placu za szkołą przy ul. Szkolnej w Siedlisku, organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku, zwanych dalej „Organizatorem”.

2. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (http://gokissiedlisko.pl/) oraz na portalu Facebook (https://www.facebook.com/gokissiedlisko).

3. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przestrzegać obowiązujących przepisów obostrzeń sanitarnych w związku z panującą pandemią COVID-19.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatora, a w szczególności: zdarzeń o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było zapobiec np. epidemii lub pandemii spowodowanej m.in. przez wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanych przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów lub wydarzeń tj. kina samochodowego.

5. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny.

6. Liczba osób w samochodzie nie może przekraczać więcej niż połowę miejsc siedzących.

7. Wjazd na teren Wydarzenia możliwy jest przez oznakowaną bramę wjazdową znajdującą się od strony ul. Szkolnej.

8. Na teren Wydarzenia zostaną wpuszczone tylko samochody osobowe. Samochody typu kabriolet zobowiązane są do przebywania na terenie wydarzenia z rozłożonym dachem.

9. Nie jest możliwy wstęp na teren Wydarzenia pieszo lub pojazdami innymi niż wymienione w pkt. 8 Regulaminu.

10. Każdy Uczestnik przy wjeździe na teren Wydarzenia będzie poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanemu przez obsługę Wydarzenia. W przypadku stwierdzania u któregoś z Uczestników temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerem nie będzie wpuszczona na teren Wydarzenia.

11. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń wyznaczonych przez Organizatora osób (obsługi Wydarzenia). Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym samochodom dokładnej lokalizacji (miejsca parkingowego) na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany samochód nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.

13. Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas Wydarzenia: broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, środków odurzających i psychotropowych, napojów alkoholowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.

14. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do wyłączenia silnika po ustawieniu pojazdu na wyznaczonym przez obsługę miejscu parkingowym i do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym - luzie”).

15. Po ustawieniu samochodu na miejscu wyznaczonym przez obsługę zabronione jest włączanie silnika i ruch samochodu, z wyjątkiem sytuacji wyjazdu z terenu wydarzenia. Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie trwania projekcji filmowej, nie będzie ponownie wpuszczony na jego teren.

16. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w samochodzie.

17. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zdjęć samochodu w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.

19. Uczestnik wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią Covid-19.