Informacja o naborze LGD - Kraina lasów i Jezior nr 1 i 2/2017

Informacja o naborze nr 1/2017

 

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

1.      Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:

a)      termin: 13 luty 2017 r. – 03 marca 2017 r.

b)      miejsce składania wniosków: Wniosek wraz z załącznikami (w formie papierowej i elektronicznej) należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

 

2.      Formy wsparcia:

a)      ryczałt-premia w wysokości 50.000,00 zł;

 

3.      Zakres tematyczny:

a.      Cel ogólny nr I: Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych

·         Cel szczegółowy I.1: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych Przedsięwzięcie I.1.1 Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LSR do 2022 r. (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);

 

 

4.      Warunki udzielenia wsparcia:

a)      złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,

b)      zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

c)      spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:

·         Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);

·         O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.

d)     zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,

e)      uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.

 

  1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr  2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

 

  1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

6.1  Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;

6.2   Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:

a)      Minimum 3 oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Biznesplanie;

b)      Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;

c)      Zobowiązanie do stworzenia więcej niż wymagany w PROW 1 etat w przeliczeniu na etaty średnioroczne – załącznik nr 4 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);

d)     Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –LGD  dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 6 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);

e)      Listy obecności, karty udzielonego doradztwa potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura LGD potwierdzające udział w spotkaniach konsultacyjnych i doradczych (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);

f)  Wydruk z CEIDG lub KRS

 

 

 

  1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

a)      Powstanie nowych przedsiębiorstw – 300.000 zł;

 

8.      Informacja o miejscu udostępnienia Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanegoprzez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

a)      Miejsce udostępniania Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność http://klj.org.pl/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc  ,

b)      Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Wnioski, Sprawozdania, Ankiety http://klj.org.pl/wnioski-sprawozdania-ankiety

 

9.      Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

a)      Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku - strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Regulaminy http://klj.org.pl/regulaminy ;

b)      Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium - strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Lokalne Kryteria Wyboru http://klj.org.pl/lokalne-kryteria-wyboru

 

Informacja o naborze nr 2/2017

 

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

1.      Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:

a)      termin: 13 luty 2017 r. – 03 marca 2017 r.

b)      miejsce składania wniosków: Wniosek wraz z załącznikami (w formie papierowej i elektronicznej) należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

 

2.      Formy wsparcia:

a)      refundacja

 

3.      Zakres tematyczny:

a.      Cel ogólny nr I: Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych

·         Cel szczegółowy I.2: Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych I.2.1Utrzymanie istniejących miejsc pracy i zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców. (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);

 

 

4.      Warunki udzielenia wsparcia:

a)      złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,

b)      zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

c)      spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:

·         Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);

·         O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.

d)     zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,

e)      uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.

 

  1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr  2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

 

  1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

6.1  Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;

6.2   Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:

a)      Minimum 3 oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Biznesplanie;

b)      Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;

c)      Zobowiązanie do stworzenia więcej niż wymagany w PROW 1 etat w przeliczeniu na etaty średnioroczne – załącznik nr 4 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);

d)     Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania pop rzez Stowarzyszenie Kraina  Lasów i Jezior – LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 5 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);

e)      Listy obecności, karty udzielonego doradztwa potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura LGD (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);

f)       Wydruk z CEIDG lub KRS

 

  1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

a)      Powstanie nowych przedsiębiorstw – 1 044 657,82 zł;

 

8.      Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

a)      Miejsce udostępniania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność http://klj.org.pl/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc  ,

b)      Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Wnioski, Sprawozdania, Ankiety http://klj.org.pl/wnioski-sprawozdania-ankiety

 

9.      Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

a)      Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku - strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Regulaminy http://klj.org.pl/regulaminy

b)      Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium - strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Lokalne Kryteria Wyboru http://klj.org.pl/lokalne-kryteria-wyboru